Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje: 

Administrator danych, dane kontaktowe. 

Administratorem podanych danych osobowych związanych z procesem obsługi pacjenta jest BTZ Kowal Rehabilitacja

sp. j. z siedzibą w 66-530 Drezdenko przy ulicy Norwida 4. Kontakt do Administratora:

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

W zależności od zaistniałej sytuacji (kontekstu przetwarzania) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o :

art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  • podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych nie można zawrzeć umowy kupna/sprzedaży, wystawić dokumentu sprzedaży, niemożliwa jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, czy też wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

  • cel przetwarzania danych: wynikający z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz realizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o podatku dochodowym, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, realizacja obowiązków ciążących na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. a)RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów;

  • podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwia realizację celów przetwarzania wskazanych w odrębnych zgodach.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  • cel przetwarzania danych- zgodny z w celami wynikającymi z oddzielnie wyrażonych zgód.

  • ma Pani/Pan dodatkowo prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych w oparciu o oddzielnie wyrażone zgody, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

  • każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób uzgodniony z Administratorem.

Przekazywanie danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów określonych przepisami prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wykonania kopii danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.