Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PACJENTÓW

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA

Administratorem danych osobowych jest BTZ Kowal Rehabilitacja sp.j . z siedzibą w

66-530 Drezdenko, ul. Norwida 4;

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: recepcja@rehabilitacja-drezdenko.pl, telefonicznie pod numerem: +48 95 76 38 101 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych;

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych (Magdalena Piekuś), z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@piekusodo.pl lub pisemnie- na adres Administratora danych;

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane w szczególności:

w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej;

w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;

w celu wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi i prowadzenie księgowości;

  • w uzasadnionych celach administratora : w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i pacjentów, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

do realizacji celów wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

art.6 ust. 1 lit b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności:

  • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

art.6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (w tym: osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta) oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, m.in. Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw należy kierować na adres Administratora danych;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, dla których Administrator świadczy usługę

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Administrator jako podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

INNE INFORMACJE

Dla udzielanych zgód na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód;

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji, składając stosowną deklarację u Administratora danych;

W przypadku braku wyrażenia zgody przez pacjenta, brak jest możliwości realizacji celu określonego w treści zgody;

Działania zrealizowane przed wycofaniem zgody są prawnie skuteczne.